Quyết định đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô