Quyết định về việc công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh từ bến xe Bắc Giang đến Tây Yên Tử và ngược lại