Thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh