Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô