Thông báo phương tiện đã được cấp phù hiệu nay đã hết giá trị sử dụng