Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công