Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

      Ngày 07/01/2016, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo Quyết định,  thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp Tổ Biên tập trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định; Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo thực hiện nhiệm vụ và thực hiện một số công việc sau, cụ thể: Hoàn thiện Dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định; Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tình hình soạn thảo Dự thảo Nghị định; Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định được ban hành. Danh sách Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xem tại đây.

Nguồn: Công TTĐT Bộ GTVT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort