Kế hoạch tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 10/6/2016; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Sơn ký ban hành Kế hoạch số 43/KH-SGTVT về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Giao thông vận tải. Với mục đích:

Tạo Sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về  vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của cơ quan nhà nước; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phục vụ nhân dân  phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận.

Tạ Hòa – Văn Phòng Sở.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort