Kế hoạch tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 08 tháng 9 năm 2016, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 72/KH-SGTVT về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin với mục đích:

            Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải.

            Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

          Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải về các quy định của Luật Tiếp cận thông tin; nhằm đảm bảo các quy định này được thực hiện nghiêm minh, chính xác, góp phần bảo vệ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Hoàng Hanh - Phòng PCAT

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort