Giới thiệu sở GTVT

Trụ sở làm việc:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 5 và tầng 6, Tòa nhà A - Khối cơ quan chuyên môn,
Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại :     0204.3854229           Fax : 0204.3854229

Email : so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn

Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

1. Giám đốc: Bùi Thế Sơn

Điện thoại CQ: 0204.3854.305

Điện thoại NR: 0204.3859.962

Điện thoại DĐ: 0913.257.112

  Email: sonbt_sgtvt@bacgiang.gov.vn

- Lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo điều hành chung tất cả các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh và Bộ GTVT giao; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động mọi mặt của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau: Công tác kế hoạch; tài chính; Tổ chức cán bộ; Thanh tra hành chính; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo chí tuyên truyền; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Phó Ban ATGT tỉnh; Trưởng ban PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành; Trưởng ban chỉ đạo CCHC; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của ngành; Công việc khác do UBND tỉnh giao.

- Phụ trách các phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Công tác thanh tra hành chính của Thanh tra Sở; Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

 

Điện thoại CQ: 0204.3854.194

Điện thoại NR: 0204.3857.168

Điện thoại DĐ: 0913.257.603

Email: sonnv_sgtvt@bacgiang.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành theo Quy chế làm việc của Sở đối với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Phối hợp với địa phương thực hiện công tác GPMB các tuyến QL được Bộ GTVT đầu tư nâng cấp cải tạo công tác giải quyết tồn tại về bồi thường GPMB dự án QL1, QL37 và thu hồi vốn đường Việt Hàn; Công tác quân sự của cơ quan; Công tác phòng quân nhân dân; Hội KH-KT Cầu đường và công tác khoa học kỹ thuật; Các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
- Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.
3. Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thanh

Điện thoại CQ: 0204.3555.268

Điện thoại DĐ: 0912.130.982

Email: thanhhv_sgtvt@bacgiang.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Công tác quản lý, bảo trì giao thông đường bộ; Chỉ đạo phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn; Thanh tra GTVT chuyên ngành; Công tác Pháp chế; Thường trực công tác đảm bảo TTATGT và phòng chống bão lụt của ngành; Các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.

 - Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Pháp chế - An toàn; Thanh tra GTVT (Công tác Thanh tra chuyên ngành).

4. Phó Giám đốc: Đỗ Thị Lan

Điện thoại CQ: 0204.3522.126

Điện thoại DĐ: 0915.436.008

Email: ladt_sgtvt@bacgiang.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Quản lý các hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách đường bộ và thủy nội địa; Quản lý các nghiệp vụ kỹ thuật về đăng kiểm phương tiện, thiết bị cơ giới GTĐB, đường thủy; Công nghiệp cơ khí GTVT; Quản lý công tác và các nội dung công tác liên quan đến Đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi GPLX, tàu thuyền; Công tác cải cách hành chính; Các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
- Phụ trách các phòng, ban đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm kỹ thuật phương tiện và thiết bị GTVT; Trường Trung cấp nghề GTVT; Bến xe khách Bắc Giang.

+ Các phòng tham mưu Sở:

Số TT

Tên đơn vị

Số

điện thoại

1

 

Văn phòng

0204 3854 229

 

Thanh tra

0204 3555 596

3

 

Phòng Pháp chế - An toàn

0204 3529 399

4

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0204 3557 743

 

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

0204 3556 203

 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

0204 3556 115 0204 3559 454

 

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

0204 3559 370

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

 

Số TT

Tên đơn vị

Số

điện thoại

 

Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang

0204 3520 506

 

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang

0204 3522 127

 

Bến xe khách Bắc Giang

0204 3854 786

 

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bắc Giang

 

5

 

Văn phòng Ban An toàn giao thông

0204 3853 788

 

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort