Kiểm tra giám sát các kỳ sát hạch lái xe

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Từ đầu năm 2017 đến nay Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã tổ chức, thực hiện 06 kỳ giám sát, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo quy định tại Điều 26 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Qua các kỳ giám sát sát hạch cho thấy quá trình sát hạch được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, kết quả thi của người dự sát hạch được thông báo công khai, kịp thời. Sát hạch theo nội dung, quy trình sát hạch, thực hiện kiểm tra đầy đủ việc nhận dạng người dự sát hạch trước khi vào phòng sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, trên đường. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang tiếp tục thực hiện công tác giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe theo quy định. Định kỳ hoặc đột xuất giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ sơ cấp đối với các cơ sở đào tạo lái xe./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort