Bến xe khách Bắc Giang tổ chức Ngày pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SGTVT ngày 04/10/2017 của Sở GTVT về  tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017. Bến xe khách Bắc Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trong các phòng, tổ và đơn vị với những nội dung như sau: Mục đích, yêu cầu:  Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các phòng, tổ thuộc đơn vị về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, viên chức, người lao động trong các phòng, tổ thuộc đơn vị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai một cách đồng bộ các biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo việc tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng phòng, tổ, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các phòng, tổ thuộc đơn vị.
Nội dung thực hiện: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003: Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành: tăng cường công tác quản lý, đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với chuyên môn của đơn vị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, các văn bản mới ban hành có hiệu lực trong năm 2016 và 2017. Xây dựng Kế hoạch và triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật tới toàn thể CBCNV trong đơn vị. Tiếp tục khai thác các thế mạnh của các loại hình phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật. Tăng cường phát hành tài liệu pháp luật  nhằm trang bị cho cán bộ, viên chức, người lao động những kiến thức cần thiết, phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực trong đơn vị. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT ban hành năm 2016-2017./. 

Nguyễn Thanh - Bến xe khách

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort