Phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày 30/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2466/SXD-KT&VLXD về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát, xây dựng (điều chỉnh, bổ sung), lắp đặt (điều chỉnh, bổ sung), Bảng giá ca máy và thiết bị thi công để lập và quản lý chi phí xây dựng. Bộ đơn giá được ban hành theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh ban hành sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ đơn giá; chủ đầu tư và đơn vị tổ chức tư vấn căn cứ để lập đơn giá, làm cơ sở lập dự toán công trình xây dựng./.

Nguyễn Dũng - Phòng QLCLCTGT.

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort