Thông báo nhận báo cáo của các phòng, đơn vị tháng 01 năm 2018