Số liệu thống kê báo cáo

STT Ký hiệu VB Ngày File gắn
1 25/KH-SGTVT BH: 05/3/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018
2 35/BC-SGTVT BH: 05/3/2018
HL: Ngay sau khi ký
Báo cáo kết quả duy trì áp dụng ISO9001:2008 Quý I năm 2018
3 34/BC-SGTVT BH: 05/3/2018
HL: Ngay sau khi ký
Báo cáo kết quả duy trì áp dụng ISO9001:2008 tháng 02 năm 2018
4 22/BC-SGTVT BH: 07/02/2018
HL: Ngay sau khi ký
Báo cáo kết quả duy trì áp dụng ISO9001:2008 tháng 01 năm 2018
5 106/KH-SGTVT BH: 14/12/2017
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 của Sở GTVT
6 16/KH-SGTVT BH: 31/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh BG năm 2018 của Sở GTVT
7 02/CTr-SGTVT BH: 18/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Chương trình công tác tháng 2 năm 2018
8 01/CTr-SGTVT BH: 11/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Chương trình công tác năm 2018
9 07/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình pháp luật năm 2018
10 06/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến GDPL năm 2018

Pages