Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở

Văn phòng

Dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải; các biện pháp tổ...

Phòng Pháp chế - An toàn

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Giao thông vận tải ở tỉnh Bắc Giang ...

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh...

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính về quản lý kỹ thuật hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng công...

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Công tác quản lý sửa chữa đường bộ; quản lý đường thủy nội địa; Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật và văn bản...

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc xây dựng các văn bản về cơ chế chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực vận tải, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và lĩnh vực đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện...

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Thực hiện theo Quy định tại Điều 24, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010.

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

Thực hiện theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về sửa...

Văn phòng Ban an toàn giao thông

Thực hiện theo Quyết định số 1489/QĐ - UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang. Văn phòng Ban an toàn giao thông sinh hoạt đảng, chính quyền đoàn thể cùng...

Bến xe khách Bắc Giang

Thực hiện theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bến xe khách Bắc Giang

Pages

Subscribe to Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở
escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort