Văn bản QPPL

TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn Cơ quan BH
1 1194/QĐ-BGTVT BH: 08/6/2018
HL: 01/7/2018
Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải
2 37/2017/TT-BGTVT BH: 09/10/2017
HL: 01/12/2017
Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt Bộ Giao thông vận tải
3 31/2017/TT-BGTVT BH: 22/09/2017
HL: 01/04/2018
TT31/2017/TT-BGTVT, 22/9/2017 của Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp xe hơi dùng cho ô tô, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng ... Bộ Giao thông vận tải
4 107/2017/NĐ-CP BH: 15/9/2017
HL: Ngay sau khi ký
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Chính phủ
5 30/2017/TT-BGTVT BH: 07/9/2017
HL: 01/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải
6 28/2017/TT-BGTVT BH: 29/8/2017
HL: 15/10/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt Bộ Giao thông vận tải
7 05/VBHN-VPQH BH: 04/7/2017
HL: 01/01/2018
Luật Phí và Lệ phí Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
8 04/VBHN-VPQH BH: 28/6/2017
HL: 01/01/2018
Luật Đầu tư Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
9 02/VBHN-VPQH BH: 28/6/2017
HL: 01/01/2018
Luật Đấu thầu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10 1269/QĐ-TTg BH: 25/8/2017
HL: Ngay sau khi ký
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Chính phủ

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort