Văn bản QPPL

TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn Cơ quan BH
1 1314/QĐ-UBND BH: 27/8/2018
HL: Ngay sau khi ký
QĐ công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực GTVT UBND tỉnh Bắc Giang
2 550/QĐ-UBND BH: 26/4/2018
HL: Ngay sau khi ký
Công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải UBND tỉnh
3 05/2018/QĐ-UBND BH: 02/4/2018
HL: 16/4/2018
Quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
4 653/QĐ-UBND BH: 29/09/2017
HL: Ngay sau khi ký
Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
5 19/2017/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: 01/8/2017
Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang
6 18/2017/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: 01/10/2017
Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang
7 17/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: Ngay sau khi ký
Nghị quyết Về việc sửa tên, điều chỉnh độ dài, đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang
8 15/2017/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: 01/8/2017
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang
9 14/2017/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: 01/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn HĐND tỉnh Bắc Giang
10 13/2017/NQ-HĐND BH: 13/7/2017
HL: 01/8/2017
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort