Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
1 Tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch tuyên truyền CCHC UBND tỉnh Bắc Giang BD:09/4/2018
KT:13/4/2018
Xin ký kiến
2 Tham gia ý kiến Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:05/4/2018
KT:16/4/2018
Xin ký kiến
3 Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 UBND tỉnh Bắc Giang BD:12/4/2018
KT:22/4/2018
Xin ký kiến
4 Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung QDD/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:28/3/2018
KT:06/4/2018
Xin ký kiến
5 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BD:10/4/2018
KT:17/4/2018
Xin ký kiến
6 Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi Bộ Tài chính BD:12/3/2018
KT:25/3/2018
Xin ký kiến
7 Góp ý dự thảo quyết định ban hành mã định danh cho các CQNN trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Bắc Giang BD:04/01/2018
KT:09/01/2018
Xin ký kiến
8 Đóng góp ý kiến dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến cử tri Sở GTVT BD:28/12/2017
KT:05/10/2018
Xin ký kiến
9 Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt quốc gia Bộ GTVT BD:10/11/2017
KT:10/01/2018
Xin ký kiến
10 Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Bộ GTVT BD:07/11/2017
KT:07/01/2018
Xin ký kiến

Pages