Bạn đang ở đây

Nhà

Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
1 Dự thảo quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thi hành công vụ Sở GTVT BD:26/05/2017
KT:02/6/2017
Xin ký kiến
2 Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ GTVT BD:24/05/2017
KT:31/05/2017
Xin ký kiến
3 Mời góp ý Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP Bộ GTVT BD:26/05/2017
KT:30/07/2017
Xin ký kiến
4 Nghị quyết hỗ trợ làm đường GTNT giai đoạn 2017 - 2020 HĐND BD:16/5/2017
KT:18/5/2017
Xin ký kiến
5 Tham gia ý kiến vào dự thảo: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Sở GTVT BD:28/4/2017
KT:10/5/2017
Xin ký kiến
6 Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ” Bộ GTVT BD:18/01/2017
KT:20/02/2017
Xin ký kiến
7 Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở về sơn Bộ GTVT BD:23/12/2016
KT:23/02/2017
Xin ký kiến
8 Mời góp ý dự thảo góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2011/BGTVT và 18:2011/ BGTVT Bộ GTVT BD:23/12/2016
KT:23/02/2017
Xin ký kiến
9 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Bộ GTVT BD:15/10/2016
KT:15/12/2016
Xin ký kiến
10 Tham gia ý kiến dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT Bộ GTVT BD:14/9/2016
KT:23/9/2016
Xin ký kiến

Trang