Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
51 Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:07/09/2016
KT:07/10/2016
Xin ký kiến
52 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam Bộ Giao thông vận tải BD:07/09/2016
KT:07/11/2016
Xin ký kiến
53 Mời góp ý Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Bộ Giao thông vận tải BD:29/08/2016
KT:29/09/2016
Xin ký kiến
54 Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải Bộ Giao thông vận tải BD:19/08/2016
KT:19/10/2016
Xin ký kiến
55 Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải BD:18/08/2016
KT:18/10/2016
Xin ký kiến
56 Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Bộ Giao thông vận tải BD:16/08/2016
KT:01/09/2016
Xin ký kiến
57 Xin ý về việc đóng góp vào dự thảo Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Giao thông vận tải BD:09/8/2016
KT:13/8/2016
Xin ký kiến
58 Tham gia đóng góp vào dự thảo Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thi hành công vụ Sở Giao thông vận tải BD:04/8/2016
KT:10/8/2016
Xin ký kiến
59 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo chương trình phát triển nguồn lực CNTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Sở TTTT BD:08/06/2016
KT:15/06/2016
Xin ký kiến
60 Mời góp ý dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:27/06/2016
KT:27/08/2016
Xin ký kiến

Pages

escort alanya escort ısparta escort samsun muğla escort