Văn bản xin ý kiến

TT Trích yếu văn bản Cq ban hành File gắn Ngày Xin ký kiến
51 Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Bộ Giao thông vận tải BD:16/08/2016
KT:01/09/2016
Xin ký kiến
52 Xin ý về việc đóng góp vào dự thảo Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Giao thông vận tải BD:09/8/2016
KT:13/8/2016
Xin ký kiến
53 Tham gia đóng góp vào dự thảo Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thi hành công vụ Sở Giao thông vận tải BD:04/8/2016
KT:10/8/2016
Xin ký kiến
54 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo chương trình phát triển nguồn lực CNTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Sở TTTT BD:08/06/2016
KT:15/06/2016
Xin ký kiến
55 Mời góp ý dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:27/06/2016
KT:27/08/2016
Xin ký kiến
56 Mời góp ý nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BD:20/06/2016
KT:20/07/2016
Xin ký kiến
57 Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu Bộ Giao thông vận tải BD:16/06/2016
KT:16/07/2016
Xin ký kiến
58 Mời góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động khai thác thủy phi cơ, bãi đáp thủy phi cơ trên mặt nước Bộ Giao thông vận tải BD:08/06/2016
KT:08/07/2016
Xin ký kiến
59 Mời góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa Bộ Giao thông vận tải BD:03/06/2016
KT:03/08/2016
Xin ký kiến
60 Mời góp ý Đề án "Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa" Bộ Giao thông vận tải BD: 24/05/2016
KT:15/06/2016
Xin ký kiến

Pages