Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4250/SGTVT-VP Giám sát ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT Sở GTVT
2 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4248/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
3 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4247/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp mới phù hiệu xe taxi Sở GTVT
4 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4246/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
5 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4245/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
6 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4244/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
7 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4243/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
8 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4242/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng Sở GTVT
9 Ký:20/09/2017
BH:20/09/2017
4241/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT
10 Ký:21/09/2017
BH:21/09/2017
4240/SGTVT-QLVTPT&NL Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến CĐ do hết hạn Sở GTVT

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »