Chỉ đạo điều hành

Stt Ngày KH Văn bản Tiêu đề File gắn Cơ quan BH
1 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
793/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thưởng Sở GTVT
2 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
792/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Hà Văn Chiểu Sở GTVT
3 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
791/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Lai Sở GTVT
4 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
790/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Lưu Văn Sắc Sở GTVT
5 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
789/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Lê Quang Minh Sở GTVT
6 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
788/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Hoàng Văn Hiến Sở GTVT
7 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
787/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Hà Văn Thiện Sở GTVT
8 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
786/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Thân Văn Mừng Sở GTVT
9 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
785/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Quân Sở GTVT
10 Ký:13/09/2017
BH:13/09/2017
784/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của hộ kinh doanh Tăng Văn Chiến Sở GTVT

Trang