Bạn đang ở đây

Nhà

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 05/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 28/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt “ Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
       Theo đó, Giai đoạn 2015 – 2020: Tập trung nâng cấp các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, một số tuyến đường huyện, đường đến trung tâm các xã khó khăn, đầu tư mở mới một số tuyến phục vụ kết nối, công nghiệp, khu vực dân cư, đô thị. Phát triển đường thủy nội địa và đường sắt đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, chia sẻ thị phần hợp lý với vận tải đường bộ. Nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics và nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng cạn trên địa bàn tỉnh; Giai đoạn 2021 – 2030: Hoàn chỉnh, từng bước hiện đại hoá Kết cấu hạ tầng (KCHT) Giao thông vận tải (GTVT) nâng cao chất lượng khai thác, đảm bảo vận tải thông suốt toàn bộ mạng lưới đối nội và đối ngoại.
       Quyết định này thay thế quyết định số 71/QĐ-UBND ngày14/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030./.

Tạ Hòa - Văn phòng