Bạn đang ở đây

Nhà

Công tác khám, kiểm tra sức khỏe cho lái xe đợt 1

Ngày đăng: 07/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác khám, kiểm tra sức khỏe cho lái xe; Tổ công tác đã thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra công tác khám sức  khỏe cho lái xe đối với 15 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô; 02 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh và 02 cơ sở y tế có liên quan đến việc khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, học viên học lái xe cơ giới đường bộ; thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 15/7/2017.
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra những nội dung cơ bản: Kiểm tra công tác tuyên truyền cho lái xe các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác kiểm tra sức khỏe lái xe; việc xây dựng kế hoạch, ký kết hợp đồng và tổ chức khám sức khỏe cho người lái xe kinh doanh vận tải; công tác lập, quản lý hồ sơ, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe kinh doanh vận tải; Kiểm tra công tác khám sức khỏe cho lái xe tại các cơ sở y tế liên quan đến công tác khám sức khỏe cho người lái xe; Kiểm tra công tác quản lý soán xét hồ sơ sức khỏe học viên học lái xe tại các cơ sở đào tạo (Giấy khám sức khỏe cho từng học viên do các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe có đúng theo quy định, có phù hợp với hạng đào tạo mà học viên đang tham gia, thời gian khám sức khỏe có phù hợp với thời gian hiện tại các học viên học lái xe tại các cơ sở đào tạo). Qua kiểm tra bước đầu Đoàn đã yêu cầu các đơn vị khắc phục những thiếu sót, hạn chế và có ý kiến kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm nếu có.

Nguyễn Bắc - Phòng QLVTPT&NL