Bạn đang ở đây

Nhà

Kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn

Ngày đăng: 13/11/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Thực hiện Kế hoạch số 2776/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Đoàn kiểm traliên ngành theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang đang tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc với Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố để kiểm tra, đánh giá công tác kiểm soát tải trọng trong việc tham mưu cấp phép và quản lý sau cấp phép các mỏ khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; Công tác kiểm soát tải trọng tại khu vực đầu nguồn khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố Bắc Giang. Kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng tại khu vực đầu nguồn khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố Bắc Giang.
Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnhvề kết quả kiểm tra nhằm đánh giá công tác kiểm soát tải trọng trong việctham mưu cấp phép và quản lý sau cấp phép các mỏ khai thác khoáng sản, công tác kiểm soát tải trọng tại khu vực đầu nguồn khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố Bắc Giang. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT.