Bạn đang ở đây

Nhà

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 05/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định nêu rõ: Phát triển mạng lưới vận tải hành khách bằng taxi phù hợp, thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạchphát triển xe buýt, định hướng phát triển không gian đô thị tỉnh Bắc Giang.
Phát triển lực lượng vận tải hành khách bằng xe taxi (doanh nghiệp, hợp tác xã) phù hợp và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh với độ tin cậy cao,chất lượng phục vụ tốt.
Từng bước hiện đại hóa phương tiện taxi, tiếp cận dần với phương tiện vận tải có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hạn chế ảnh hưởng của hoạt động phương tiện tới môi trường đô thị.
Quy hoạch phát triển đến năm 2020:
a) Quy hoạch lực lượng, phương tiện taxi:
b) Định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi:
c) Quy hoạch hệ thống điểm đỗ taxi:
Định hướng phát triển đến năm 2030:
Tiếp tục phát triển hình thức kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, định hướng phát triển đô thị của tỉnh; phù hợp với định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính hợp lý và đầy đủ về cơ cấu phương tiện đi lại trong đô thị giữa các loại hình bằng taxi, xe buýt công cộng kết hợp với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh tạo thành hệ thống vận tải thống nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các thành phần kinh tế tham gia; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, kinh doanh có hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của phát luật.
Một số định hướng phát triển cụ thể như sau:
- Số lượng phương tiện taxi trên toàn tỉnh đạt khoảng từ 2000-2.500 xe.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi thực
hiện sử dụng các phương tiện sử dụng năng lượng điện hoặc nhiên liệu sạch (CNG, LPG, LNG) trong cơ cấu đoàn xe hoạt động; nghiên cứu lắp đặt các trạm cấp nhiên liệu sạch (CNG, LPG, LNG) ở các vị trí thuận lợi (trung tâm huyện, thành phố) để đảm bảo vận hành các xe taxi được thuận lợi.
- Thực hiện màu sơn xe taxi thống nhất cho từng khu vực hoạt động (trung tâm thành phố, ngoại thành thành phố và khu vực trung tâm các huyện). Các phương tiện taxi chỉ được chờ đón khách tại các khu vực đã đăng ký.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi phải
có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật.
Có 5 nhóm giải pháp chính được đưa để quản lý và thực hiện Quy hoạch gồm:
- Giải pháp về hệ thống thể chế quản lý;
- Giải pháp về chính sách quản lý phát triển;
- Chính sách và giải pháp hỗ trợ thực hiện;
- Giải pháp quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông;
- Giải pháp về quản lý chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tạ Hòa – Văn phòng Sở (TH)