Bạn đang ở đây

Nhà

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng: 07/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về quản lý quy hoạch  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang; Các Quyết định của UBND tỉnh đều có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.  Đây là các Quyết định quan trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Dũng - Phòng QLCLCTGT.