Bạn đang ở đây

Nhà

Thanh tra GTVT thực hiện kiểm tra giám sát của Đảng

Ngày đăng: 17/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Ngay từ đầu năm, Chi Bộ Sở GTVT đã tập trung quán triệt các chương trình, nghị quyết, quy định quyết định, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Sở về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa số 03-CTr/ĐU ngày 14/9/2015 của BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa số 40-CCr/ĐU ngày 07/10/2015 của Đảng ủy Sở GTVT; Kế hoạch số 177-KH/ĐU ngày 21/12/2016 về việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở GTVT năm 2017... Ngay từ cuối năm 2016, Chi Bộ Thanh tra Sở đã xây dựng, thực hiện Kế hoạch số 48-KH/CB ngày 30/12/2016 về kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chi Bộ Thanh tra Sở đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ được Chi Bộ phân công đối với 02 đảng viên. Thực hiện giám sát chuyên đề 02 cuộc đối với 02 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các đảng viên cơ bản thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Chi bộ và các đảng viên được kiểm tra thấy rõ hơn ưu điểm để phát huy; kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm; qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu. Sau kiểm tra, giám sát, các đảng viên đều có chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT