Bạn đang ở đây

Nhà

Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương với mức lương cơ sở năm 2017

Căn cứ Nghị định số 47/201/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Tuyên truyền quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thực hiện công văn số 2390/SGTVT- PCAT ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc tuyên truyền quy định về đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định 86/2014/NĐ- CP...

Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải về các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt

Ngày 30/5/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT về Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt...

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, minh bạch tiết kiệm trong mua sắm sử dụng tài sản công

Năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc công...

Sửa chữa cầu trên một số tuyến đường địa phương
Hiện tại cầu trên một số tuyến thời gian đưa vào khai thác đã lâu năm do vậy tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ...
Ban hành văn bản điều hành thực hiện nhiệm vụ chi tài chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017...
Quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT về Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác...

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »