Bạn đang ở đây

Nhà

Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Giám sát ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT

Thực hiện Công văn số 564/STTTT-CNTT&TT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang về việc giám sát nghiêm ngặt, ngăn chặn kết nối các máy tính của đơn vị đến các máy chủ điều khiển mã độc APT...

Tập huấn thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND và Kế hoạch số 3011/KH-UBND

Sáng 11/9/2017, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang chủ trì, phối hợp vớ

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày 7/9/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2599/QĐ-BGTVT Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô; Quyết định này có hiệu...

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 của Sở GTVT Bắc Giang

Ngày 05/9/2017; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang - Đỗ Thị Lan đã ký ban hành Kế hoạch số 81/KH-SGTVT về việc phát triển kinh tế tập thể năm 2018 của Sở GTVT Bắc Giang

Chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn về chế độ công tác phí đối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh...

Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử...

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 25/2017/TT-BGTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa...

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng...

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 4/8/2017 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có...

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 21/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình...

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 239/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang...

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »