Văn bản QPPL

TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn Cơ quan BH
1 63/2017/TT-BTC BH: 19/06/2017
HL: 15/8/2017
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tài chính
2 02/2016/QH14 BH: 18/11/2016
HL: 01.01.2018
Luật tín ngưỡng, Tôn giáo Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3 1578/QĐ-BGTVT BH: 30/5/2017
HL: Ngay sau khi ký
Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt Bộ Giao thông vận tải
4 1472/QĐ-BGTVT BH: 23/5/2017
HL: Ngay sau khi ký
Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác Bộ GTVT
5 01/2017/TT-BXD BH: 06/02/2017
HL: 01/4/2017
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Bộ Xây dựng
6 12/2017/TT-BGTVT BH: 15/4/2017
HL: 01/6/2017 thay thế Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Bộ GTVT
7 42/2017/NĐ-CP BH: 05/4/2017
HL: 01/6/2017
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủ tướng Chính phủ
8 07/2017/QĐ-TTg BH: 27/3/2017
HL: 15/5/2017
Về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng Thủ tướng Chính phủ
9 08/2017/TT-BGTVT BH: 14/3/2017
HL: 01/9/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển Bộ GTVT
10 07/2017/TT-BGTVT BH: 14/3/2017
HL: 27/4/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT Bộ GTVT

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »