Văn bản QPPL

TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn Cơ quan BH
1 101/2017/NĐ-CP BH: 01/09/2017
HL: 21/10/2017
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
2 97/2017/NĐ-CP BH: 18/08/2017
HL: 05/10/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Chính phủ
3 92/2017/NĐ-CP BH: 07/08/2017
HL: 25/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
4 91/2017/NĐ-CP BH: 31/07/2017
HL: 01/10/2017
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Chính phủ
5 88/2017/NĐ-CP BH: 27/07/2017
HL: 15/09/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
6 58/2017/NĐ-CP BH: 10/05/2017
HL: 01/07/2017
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải Chính phủ
7 45/2017/NĐ-CP BH: 21/04/2017
HL: 05/06/2017
Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm Chính phủ
8 42/2017/NĐ-CP BH: 05/04/2017
HL: 01/06/2017
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ
9 31/2017/NĐ-CP BH: 23/03/2017
HL: 10/05/2017
Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngâ Chính phủ
10 30/2017/NĐ-CP BH: 21/03/2017
HL: 05/05/2017
Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »