Văn bản QPPL

TT Ký hiệu VB Ngày Trích yếu File gắn Cơ quan BH
1 1147/QĐ-UBND BH: 29/6/2017
HL: Ngay sau khi ký
Công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Sở GTVT
2 19/2017/QĐ-UBND BH: 20/6/2017
HL: 01/7/2017
Quyết định quy định danh mục, thời hạn giải quyết TTHC thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
3 20/2017/QĐ-UBND BH: 20/6/2017
HL: 01/7/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
4 17/2017/QĐ-UBND BH: 09/6/2017
HL: 01/7/2017
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh
5 1093/KH-UBND BH: 11/4/2017
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh
6 503/QĐ-UBND BH: 30/3/2017
HL: Ngay sau khi ký
Về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, Phiên bản 1.0 UBND tỉnh
7 166/QĐ-UBND BH: 24/3/2016
HL: Ngay sau khi ký
Ban hành kế hoạch cải cách hành chínhnhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh
8 136-NQ/TU BH: 01/9/2016
HL: Ngay sau khi ký
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 Tỉnh ủy
9 3766/KH-UBND BH: 31/12/2015
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016 UBND tỉnh
10 535/QĐ-UBND BH: 14/9/2016
HL: Ngay sau khi ký
Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh

Trang